Entropija – Prva definicija

Sredinom 19. veka formulisani su neki od osnovnih principa termodinamike: Energija koja se dovodi sistemu trosi se delom na vršenje rada a delom na promenu unutrašnje energije (1 zakon termodinamike) Toplota spontano prelazi sa toplijeg tela na hladnije. Medjutim, iako je Sadi Karno zaključio ...Read More

Entropija – uvod

Entropija je apstraktna fizička veličina koju je (pod tim nazivom) prvi u fiziku uveo Klauzijus u svom radu iz 1865: “Predlažem da nazovemo veličinu S entropija, po Grčkoj reči [τροπη trope] transformacija. Namerno sam izabrao naziv entropija što je više moguće bude sličan reči ...Read More

Geometrijske frustracije

Geometrijska frustracija Geometrijske frustracije su fenomen u fenomen u fizici kondenzovane materije u kome geometrijske osobine kristalne rešetke ili prisustvo atomskih sila mogu da „zabrane“ spontano opadanje energije što može dovesti do poremećenog osnovnog stanja, odnosno entropije koja je veća od nule na nula ...Read More

Entropija i termodinamika

Klasična termodinamika Osnovna definicija u termodinamici kaže da ako se telu na temperaturi T preda beskonačno mala količina toplote entropija tela poveća se za . Takođe entropija je čisto teorijska I apstraktna veličina “uvedena” u fiziku koja se ne može neposredno meriti već se ...Read More

Entropija i termodinamika 2

Statistički pogled Godine 1905 Ludvig Bolcman je uveo teoriju po kojoj je priroda entropije povezana sa verovatnoćom stanja atoma ili molekula u sistemu. Iz ovoga je i proistekla njegova formula koja daje novu formulaciju entropije i glasi: Gde je k-Bolcmanova konstanta a w-termodinamička verovatnoća. ...Read More

Entropija – fazni prelazi i hemija 1

Entropija raste ako se krećemo od čvrstog preko tečnog do gasovitog stanja: Što je molekul pokretljiviji to je njegova entropija veća i ima više stepeni slobode. Stepeni slobode su u vezi načina kretanja molekulakoja mogu biti vibracija rotacija i translacija. ...Read More

Strela vremena

Entropija se nekada naziva i strela vremena. S obzirom na to da se entropija svemira stalno povećava kada bismo događaje koji su se desili poređali po stanju entropije svemira od najmanjeg ka najvećem mi bismo ih u stvari postavili hronološki. U teoriji postoje 3 ...Read More

Entropija i teorija informacija 2

Osobine entropije kao veličine u informatici su: Neprekidnost- s obzirom da se entropija računa kao logaritam, menjanje verovatnoće menja entropiju za malu vrednost.Simetrija- entropija je ista bez obzira po redu se računa Maksimum – Entropija je maksimalna kada su verovatnoće svih mogućih odgovora jednake. ...Read More