Tajne atoma Archive

Zakon radioaktivnog zračenja

Kod urana i torijuma brzina radioaktivnog raspadanja je vrlo mala,tako da se tokom nekoliko godina ovo smanjenje ne može ni primjetiti. Međutim, u slučaju drugih elemenata, na primjer kod , mjerenjem je ustanovljeno da im je brzina raspadanja znatna u odnosu na brzinu raspadanja ...Read More

Radioaktivni raspad

Lako je uvjeriti se da jezgra atoma emituju radioaktivno zračenje. Za alfa-čestice to je očigledno s obzirom na to što se one ne nalaze u omotaču atoma. Da jezgro emituje beta-čestice dokazuje se hemijskim metodama. Ako jezgro emituje beta-česticu, to znači da se pozitivno ...Read More

Gama-zraci

Gama čestice je otkrio 1900. godine francuski fizičar Pol Urlih Vilar prilikom posmatranja uranijuma. Gama-zraci su elektromagnetna zračenja veoma kratkih talasnih dužina (0,005-0,4 A), koja bivaju izražena u momentu prelaza jezgra sa energetski višeg nivoa na energetski niži nivo. Iz toga razloga gama-zračenje pruža ...Read More

Mjerenje mase alfa i beta-čestica

Mjerenje mase alfa i beta-čestica nešto je složenije nego mjerenje mase jona, s obzirom na to što se brzina ovih čestica ne može odrediti. Da bi se ova teškoća prevazišla, potrebno je mjeriti skretanje čestica u električnom i magnetnom polju. Šema uređaja koji služi ...Read More

Alfa- i Beta-zrake

Alfa-zrake Za alfa-zrake utvrđeno je da su slični kanalskim zracima, dakle, korpuskularne su prirode. Pošto se iz pozitivno naelektrisanih čestica razumljivo je da skreću u električnom i magnetnom polju po istim zakonima kao i kanalski zraci. Ovo je Raderford zaključio na osnovu toga što ...Read More

Otkriće radioaktivnih elemenata

Uzrok Bekerelovim zracima nije tada bio poznat. To je dalo povoda pariskoj hemičarki Mariji Kiri, po narodnosti Poljakinji, da i ona otpočne istraživanje uranovih i drugih preparata koji otpuštaju ovakve zrake. Već poslije godinu dana ona je utvrdila da mineral uranit emituje pet puta ...Read More

Literatura

Jovanović-Kovačević: Radioaktivni izotopi, Beograd, novinsko-izdavačko preduzeće “Export press” Milorad Mlađenović: Kako fizičari posmatraju atome, Beograd, izdavačko preduzeće “Rad”,1957 Ivan Draganić: Radioaktivni zraci, Beograd, izdavačko preduzeće “Rad”,1957 Dragiša M: Jovanović i Vlastimir M.Vučić: Atomska i nuklearna fizika, Beograd, Izdavač Dragoslav Joković,1966 G.Dimić i G.Savanović:Fizika za ...Read More

Radioaktivnost

Iako u toku dosadašnjeg školovanja nismo obrađivali lekcije koje se odnose na radioaktivnost, ja sam se ipak opredijelila za nju kao temu svog maturskog rada. Glavni razlog izbora ove teme je moja radoznalost i mnoga neodgovorena pitanja o događaju u Černobilu 1986. godine. Zbog ...Read More

“Grad duhova”

Ghost Town (Song about Chernobyl)…. Pre vise od dvadeset godina, 25. aprila 1986. godine desila se najveca nuklearna katastrofa na nuklearnom reaktoru. Mnogo toga je vec receno o tom uzasnom dogadjaju. Najveci utisak na mene ostavio je sajt sa fotografijama iz “grada duhova”. Fotografije ...Read More